Algemene voorwaarden Color Me producten en diensten

Artikel 1 – ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en diensten via internet op de websites www.maaikekerstens.nl en www.maaikekerstens.nl (hierna ‘websites’) door de onderneming Color Me gevestigd te Ospel (Nederland) en ingeschreven te Roermond onder K.v.K. nummer 59861126 (hierna ‘Color Me’) en zijn opgesteld voor de eindgebruiker (hierna de ‘koper’).
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
3. E-maps: een document welke kan bestaan uit meerdere pagina’s met daarin informatie zoals vervaardigd door medewerkers van Color Me aangaande bepaalde onderwerpen.
4. De koper dient de algemene voorwaarden voor verkoop via internet altijd te lezen alvorens een bestelling op internet te plaatsen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van deze voorwaarden zonder voorbehoud.
5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op de websites. Indien gewenst zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, Color Me de algemene voorwaarden op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk en kosteloos toezenden.
6. De producten op de websites bestemd voor persoonlijk gebruik van de koper, met uitsluiting van professionele activiteiten van wederverkoop van de producten.
7. Color Me kan elk moment wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden voor verkoop via internet. De voorwaarden die op het moment van het sluiten van de verkoop gelden, zijn van toepassing op de lopende overeenkomsten.

Artikel 2 – OVEREENKOMST
1. Door een product te kopen of dienst af te nemen op de websites gaat de koper met Color Me een overeenkomst op afstand aan.
2. De koper die een bestelling op de website van Color Me plaatst, moet ten minste 18 jaar oud en volledig juridisch bekwaam zijn of een ouderlijke toestemming hebben waarmee hij een bestelling op de website mag plaatsen.
3. De overeenkomst tussen Color Me en de koper wordt pas van kracht als de koper online een bestelling heeft geplaatst en als Color Me die bestelling per e-mail heeft bevestigd.
4. De door Color Me gestuurde e-mail ter bevestiging vormt de aanvaarding van de bestelling van de koper en vormt zo het verkoopcontract tussen Color Me en de koper. Vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door Color Me kan de koper zijn bestelling niet meer wijzigen of annuleren. Het recht van retour blijft wel voorbehouden voor producten.
5. Color Me behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren van een koper met wie er een geschil bestond met betrekking tot de betaling en aflevering van een eerdere bestelling.

Artikel 3 – HET AANBOD
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten op de websites. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Color Me gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten al kunnen er in het geval van aangeboden edelstenen en aanverwante producten kleine afwijkingen zijn.
2. Indien een aanbod op de websites een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – PRIJS
1. De aangegeven prijzen op de websites zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW plus de bijdrage voor de verwerkings- en verzendkosten. De verzendkosten zijn automatisch aan de prijs van de bestelde artikelen toegevoegd afhankelijk van het gewicht van de bestelde goederen.
2. Color Me behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. Bij een reeds geplaatste bestelling is de prijs die van kracht was op het moment van bestelling en die op de bevestiging van de bestelling staat van toepassing op deze verkoop via internet.

Artikel 5 – BETALING
1. De betaling van online bestellingen kan op de websites worden voldaan met aangeboden betaalwijzen zoals onder rembours (in geval van goederen) door betaling aan de bezorger (alleen in Nederland) of vooruitbetaling door middel van overschrijving, creditcard en iDeal.

Artikel 6 – LEVERING EN UITVOERING
1. De goederen kunnen alleen in de landen worden geleverd die door de websites worden bediend, namelijk alle landen van Europa.
2. Color Me verbindt zich ertoe de bestelde producten en diensten zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde leveringstermijn voor goederen op voorraad is 3 tot 7 werkdagen vanaf het moment van betaling of opdracht tot bezorging onder rembours.
3. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop.
4. Als de goederen op het moment van bestelling niet op voorraad zijn, informeert Color Me de koper zo spoedig mogelijk per e-mail. Zodra de goederen weer geleverd kunnen worden, worden ze naar de koper verzonden. Color Me sluit alle aansprakelijkheid voor vertragingen uit.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Color Me zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn dan voor rekening van Color Me.
6. Color Me zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7. Als plaats van levering geldt het fysieke adres of e-mailadres dat de koper aan Color Me kenbaar heeft gemaakt.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Color Me tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Color Me bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Bij een overeenkomst op afstand heeft de koper gedurende 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van het bestelde product, het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De koper heeft in geval van ontbinding overeenkomstig voorgaand lid 1 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij of zij al heeft betaald inclusief de eventuele bezorgkosten. Color Me betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het geld terug.
3. Er bestaat geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 1 als het product of dienst door Color Me met instemming van de koper specifiek is gemaakt en persoonlijk is afgestemd, zoals kaartleggingen, readings en healing.
4. De eventuele aansprakelijkheid van Color Me is beperkt tot maximaal het door de koper betaalde bedrag van de bestelling.
5. De overeenkomst wordt door Color Me beëindigd op het moment er sprake is van een fout in het bestelsysteem waardoor prijzen van producten op de websites verkeerd staan weergegeven.

Artikel 8 – RECHT VAN RETOUR
1. Het is de plicht van de koper om de goederen direct na levering te controleren en alle voorbehoud te maken en klachten in te dienen over eventuele gebreken, non-conformiteit of schade veroorzaakt door het transport. Voornoemd voorbehoud en klachten (de aangevoerde reden dient vermeld te worden) dienen zo spoedig mogelijk, maar op zijn laatst 8 dagen na levering schriftelijk aan Color Me te worden verzonden per e-mail aan info@maaikekerstens.nl om de behandeling van de klacht te verzekeren.
2. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Color Me bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Alleen volledige en ongebruikte artikelen die intact en klaar zijn om te verkopen en die nog in de originele verpakking zitten kunnen worden teruggenomen.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De terugbetaling gebeurt op de bankrekening van de koper.
5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Color Me dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
6. Als er een nieuw artikel ter vervanging geleverd dient te worden, dan vindt dat plaats via een nieuwe bestelling op de websites van Color Me.

Artikel 9 – UITSLUITING RECHT VAN RETOUR
1. Color Me kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor de volgende producten en diensten, zoals kaartleggingen en readings:
a. Die door Color Me tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. Die snel kunnen bederven of verouderen.
f. Voor losse tijdschriften.
g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Color Me staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Color Me, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Color Me kan doen gelden.

Artikel 11 – OVERMACHT
1. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
3. Indien Color Me door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Color Me het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 – BESCHERMING VAN GEGEVENS
1. Het verkrijgen en de bewaring van persoonlijke informatie die is verzameld in het kader van de verkoop op afstand is onvermijdelijk, omdat deze informatie noodzakelijk is voor het afhandelen van de bestellingen, de levering van de producten en diensten en het opmaken van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. De weigering tot het doorgeven van de opgevraagde persoonsgegevens brengt de automatische verwerping van de bestelling met zich mee.
2. Color Me verbindt zich tot het naleven van de wettelijke voorschriften aangaande de veiligheid en bescherming van gegevens.

Artikel 13 – EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
1. Het auteursrecht en het eigendomsrecht van zogenaamde E-maps liggen bij Color Me. Het is niet toegestaan om E-maps geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Color Me.
2. Het auteursrecht op E-maps berust bij Color Me. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Color Me.

Artikel 14 – KLACHTEN
1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van Color Me. Indien de koper een klacht heeft kan deze schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan het e-mailadres info@maaikekerstens.nl onder vermelding van de aard van de klacht.
2. Na ontvangst neemt Color Me binnen 7 werkdagen contact op met de koper. Het is de doelstelling om de klacht na contact tussen de koper en Color Me binnen 21 werkdagen af te handelen. Indien er langer nodig is om onderzoek te doen zal de koper binnen 21 werkdagen in kennis worden gesteld waarbij het uitsluitsel wordt toegelicht. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer Color Me verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
3. Indien de koper het niet eens is met de uitspraak over de klacht, kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van een derde bij wijze van bindend, een door Color Me aangewezen partij welke vanuit zijn beroepsethiek onafhankelijk opereert. Indien Color Me een bindend advies wil initiëren, stelt zij de koper eerst, bij aangetekend schrijven, tenminste één maand in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat het geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Als die termijn is verstreken zonder dat de koper gekozen heeft voor de rechter, kan het bindend advies gevraagd worden en geldt dat voor alle partijen.
4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen de onderneming Color Me en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Color Me opleidingen

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen ‘opleidingsinstituut Color Me’ en de ‘student’ als weergegeven op het inschrijfformulier.

Artikel 1 – ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1. Het opleidingsinstituut: Color Me gevestigd te Ospel (Nederland) en ingeschreven te Roermond (K.v.K. onder nummer 59861126).
2. De student: degene die zich heeft ingeschreven voor een door Color Me georganiseerde opleiding.
3. De studiegids of website: studie-informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Artikel 2 – OVEREENKOMST
1. Door je in te schrijven voor één van de opleidingen ga je met Color Me een overeenkomst op afstand aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat je precies weet wat jij van Color Me mag verwachten en wat het opleidingsinstituut van de student mag verwachten. Betreffende afspraken staan hier op een rijtje in deze algemene voorwaarden.
2. Een overeenkomst op afstand tot het volgen van een opleiding tussen het opleidingsinstituut en de student komt tot stand door het invullen van het online inschrijfformulier voor de opleiding, het aanvinken dat de student akkoord is met de algemene voorwaarden en de bevestiging van het opleidingsinstituut aan de student, dat hij of zij tot de opleiding is toegelaten.

Artikel 3 – INSCHRIJVING
1. Door invulling van het inschrijvingsformulier of verzending per e-mail van een bevestiging, stemt de student in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de schriftelijke of mondelinge opleiding door Color Me, zoals deze is weergegeven op de websites www.maaikekerstens.nl en www.colorme.nl.
2. Na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:
a. Wanneer er plaats is in de desbetreffende opleiding.
b. Wanneer het inschrijfgeld is overgemaakt.
c. Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan.
3. Als blijk van definitieve inschrijving ontvangt de student een bevestiging per e-mail.
4. De voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst.
5. Inschrijving geschiedt voor de volledige opleiding. De opleiding wordt als beëindigd beschouwd zodra de vermelde einddatum is bereikt. De bevestiging door het opleidingsinstituut wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien een bewijs van inschrijving door Color Me aan de student wordt toegezonden.
6. Het opleidingsinstituut Color Me voert de administratie in overeenstemming met de wet op de persoonsbescherming.
7. Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids en website zijn voorbehouden.

Artikel 4 – BETALING
1. Bestellingen van opleidingen via de website kunnen worden afgerekend via Ideal, daarnaast is het ook mogelijk om via een factuur en bankoverschrijving te betalen.
2. Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de door Color Me toegezonden factuur. De student heeft de volgende mogelijkheden tot betaling:
a. Betaling van het volledige lesgeld ineens.
b. Betaling in termijnen zoals aangegeven bij de opleidingstarieven.
3. De prijzen voor opleidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in EURO en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
4. Voordat Color Me het lesmateriaal aan de student verstuurt, waarna de opleiding start, dienen de opleidingskosten of het lesgeld zoals vermeld op de website te zijn voldaan. Dit geldt ook voor opleidingen die mondeling worden gegeven op een door Color Me aan te wijzen locatie, deze dienen altijd vooraf te worden betaald.

Artikel 5 – EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
1. Het lesmateriaal wordt eigendom van de student indien het lesgeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Color Me. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Color Me. Dit geldt ook voor de beeld- en geluidsopnames tijdens lessen via Zoom die gebruikt worden als lesmateriaal.
2. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Color Me. 
3.  Eenieder die een Live opleiding via Zoom volgt geeft door deel te nemen aan de les toestemming aan Color Me om de video waar hij of zij in beeld en geluid is opgenomen te gebruiken als lesmateriaal voor andere studenten.

Artikel 6 – AFGELASTING
1. Color Me behoudt zich het recht voor een opleiding voor de aanvang af te gelasten.
2. In geval van afgelasting ontvangen studenten het reeds betaalde lesgeld terug binnen 30 dagen.
3. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een mondelinge opleiding de opleidingsdag(en) minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de student met deze wijziging niet kan instemmen, kan de student dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de student worden ontbonden en zal een gedane (aan)betaling door het opleidingsinstituut worden terugbetaald.

Artikel 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Bij een overeenkomst op afstand heeft de student gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst, wanneer Color Me de inschrijving aan de student bevestigd heeft, met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door hierover een bericht te sturen aan info@colorme.nl.
2. De student heeft in geval van ontbinding overeenkomstig voorgaand lid 1 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij of zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut Color Me betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het geld terug.
3. Er bestaat geen recht op ontbinding als het onderwijs door het opleidingsinstituut met instemming van de student is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
4. Bij overlijden van de student wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
5. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. Color Me hoeft in dit geval niet tot restitutie van door de student betaalde bedragen over te gaan.
6. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de student de opleiding heeft afgerond of hiervoor de gelegenheid heeft gehad binnen de termijn die daarvoor door Color Me is aangegeven.
7. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld.
8. Indien een mondelinge opleiding, als door Color Me op een locatie georganiseerde opleidingsdag(en), door de student wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a. Annulering geschiedt door middel van een bericht aan info@colorme.nl.
b. Bij annulering tussen 28 dagen en 21 dagen voor aanvang van de opleiding is de student 25% van het lesgeld verschuldigd.
c. Bij annulering tussen 21 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de student 50% van het lesgeld verschuldigd.
d. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de opleiding is de student 75% van het lesgeld verschuldigd.
e. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is de student het volledige lesgeld verschuldigd.
f. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.
g. Eventueel betaalde bedragen zullen met genoemde in lid b, c, d en e worden verrekend en aan de student worden terugbetaald.

Artikel 8 – HUISREGELS
1. De student verbindt zich vrijblijvend tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
2. De student verbindt zich vrijblijvend al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
3. Een certificaat van deelname wordt verstrekt als de student alle lessen heeft geleerd of bijgewoond en bijbehorend huiswerk naar behoren heeft gemaakt.

Artikel 9 – OVERMACHT
1. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
3. Indien het opleidingsinstituut door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft het opleidingsinstituut het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de student ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10 – KLACHTEN
1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van Color Me. Indien de student een klacht heeft kan deze schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan het e-mailadres maaikekerstens@hotmail.com onder vermelding van de aard van de klacht.
2. Na ontvangst neemt het opleidingsinstituut binnen 7 werkdagen contact op met de student. Het is de doelstelling om de klacht na contact tussen de student en het opleidingsinstituut binnen 21 werkdagen af te handelen. Indien er langer nodig is om onderzoek te doen zal de student binnen 21 werkdagen in kennis worden gesteld waarbij het uitsluitsel wordt toegelicht. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer Color Me verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
3. Indien de student het niet eens is met de uitspraak over de klacht, wordt een beroep gedaan op de uitspraak van een derde bij wijze van bindend, als een door het opleidingsinstituut aangewezen partij, de heer Renatus Castricum, welke vanuit zijn beroepsethiek onafhankelijk opereert. Indien het opleidingsinstituut een bindend advies wil initiëren, stelt zij de student eerst, bij aangetekend schrijven, tenminste één maand in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat het geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Als die termijn is verstreken zonder dat de student gekozen heeft voor de rechter, kan het bindend advies gevraagd worden wat binnen 14 dagen wordt gegeven en geldt voor alle partijen.
4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
5. Een afgeronde klacht wordt voor de termijn van 1 jaar bewaard in het dossier.

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen het opleidingsinstituut Color Me en de student is Nederlands recht van toepassing.