In de mediaModeModellenwerkModetrendsNieuws

Interview augustuseditie van WOW Magazine:

1. Wat is je achtergrond en waar kom je oorspronkelijk vandaan?

Ik ben oorspronkelijk Nederlands en woon inmiddels sinds 1 jaar in Portugal.

Als kind zijnde stond ik al graag op de foto, mensen vonden dat ik fotogeniek was. Toen ik 13 jaar oud was werd ik gevraagd om in het meidenblad ‘Tina’ te staan, Nederlands grootste tiener magazine, een fotoshoot met 4 verschillende stijlen fashion. Toentertijd heb ik ook modeshow gelopen voor ‘Jaguar’. Vanaf toen werd ik door de jaren heen vaker gevraagd voor modellenwerk en op 17 jarige leeftijd ben ik full time in het vak gegaan, sindsdien heb ik vele leuke modellen opdrachten mogen doen en heb ik allerlei fotoshoots gedaan in heel Europa en ook op diverse plaatsen over de Wereld. Ook heb ik inmiddels al in diverse spirituele magazines gestaan in Nederland en België, met mooie artistieke foto’s en zelf geschreven columns.

2. Wat inspireerde je om in je beroep te gaan?

Ik merkte als kind dat mensen zich aangetrokken voelde tot mijn uitstraling en stijl, ik had al snel door een voorbeeld voor anderen te zijn, zoals een influencer, mensen vroegen altijd al of ik modellenwerk deed, alsof het zo bedoeld was. Daardoor motiveerde anderen van buitenaf mij weer en zo ontstond er een wisselwerking en trok ik op een gegeven moment ook modellen opdrachten aan. Als ik een nieuwe stijl kledingcombinaties had bedacht of mijn haar in een bepaalde stijl had gedaan, volgde mijn klasgenoten op school mij hier zelfs in.

3. Hoe lang zit je al in je beroep en waarom heb je ervoor gekozen?

Sinds mijn 13e levensjaar ben ik er in gerold, het modellenwerk heeft altijd al in mij gezeten en ik ben er mee blijven doorgaan en vind het nu ook een uitlaatklep om mijn expressie tot uitdrukking te brengen en zo een artistieke touche eraan te geven en merk dat de foto’s tevens iets bij mensen losmaken.

4. Wat is je favoriete quote en waarom?

“Verander de Wereld, begin bij jezelf”, omdat ik merk dat mensen vaker eerst naar anderen wijzen als ze een probleem hebben, terwijl ze zichzelf vaak niet bewust zijn dat anderen hun dan juist spiegelen en je van die mensen kunt leren, omdat ze laten zien wie je vanbinnen werkelijk bent en wat wel of niet bij je ware zelf past.

5. Hoe motiveer je jezelf in uitdagende tijden?

Ik heb geleerd om mijn hart te volgen, door steeds datgene te doen wat als eerste in mij opkomt en dat dan meteen op aards niveau tot uitvoering te gaan brengen. Als iets moeilijk is, heb ik geleerd geduld te hebben en steeds een puzzelstukje per keer te doen, het dan weer even te laten liggen en zodra het volgende puzzelstukje komt meteen weer ermee aan de slag te gaan totdat de volledige puzzel is gelegd en het onderwerp klaar is zoals het is bedoeld. Ik heb geleerd dat alles in het leven op het juiste moment in de tijd komt en daar vertrouw ik voortaan op.

6. Wat zijn je prestaties waar je trots op bent?

Dat ik al een kind model was en dat het modellenwerk is uitgegroeid tot in heel Europa en over de Wereld. Miss Sea World Netherlands in Peru samen met Adrie Van de Nieuwenhof en de Miss WOW Netherlands deelname 2021 basic in Londen.

7. Wat zijn uw huidige en toekomstige projecten waaraan u werkt?

Ik heb al verschillende opdrachten staan dit jaar om op diverse plekken in de Wereld fotoshoots te gaan doen, verder nog modellen activiteiten met Adrie Van de Nieuwenhof bij Sarastar Holding. Daarnaast exposeer ik ook mijn kunst al een aantal jaar door heel Europa. Ook wil ik graag ervaringen opdoen in de Fashion Modeshows en Film industrie. Ik heb inmiddels 4 boeken geschreven, genaamd ‘De Geschenken van de Aartsengelen’, ‘De Symbolen van de Aartsengelen’, ‘De Kaartencombinaties van de Symbolen van de Aartsengelen’ en ‘Engelen Hulp Bij Ongemakken’ en twee Aartsengelen kaartspellen gemaakt en binnenkort verschijnt er een kinderboekje: ‘Regenboog Kinderen Doeboek’. Ik geef ook verschillende soorten opleidingen over spiritualiteit en ben weer bezig met het schrijven van nieuwe lessen. Daarnaast ondersteun ik mensen door het geven van Engelen Readings & Healings. Verder zullen jullie mij ook tegenkomen in meerdere soorten magazines.

8. Hoe kunnen we met u in contact komen?

Je kunt met mij in contact komen via mijn website: www.maaikekerstens.nl.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Interview augustuseditie van WOW Magazine:

1. What is your background and where are you originally from?

I am originally Dutch and have been living in Portugal for 1 year now.

As a child I liked to be photographed, people thought I was photogenic. When I was 13 years old I was asked to be in the girl’s magazine ‘Tina’, the largest teen magazine in the Netherlands, a photo shoot with 4 different styles of fashion. At the time I also walked a fashion show for ‘Jaguar’. From then on I was asked more often over the years for modeling and at the age of 17 I went full time in the profession, since then I have been able to do many fun modeling assignments and I have done all kinds of photo shoots all over Europe and also in various places about the world. I have also been featured in various spiritual magazines in the Netherlands and Belgium, with beautiful artistic photos and self-written columns.

2. What inspired you to enter your profession?

I noticed as a child that people were attracted to my appearance and style, I soon had by being an example for others, like an influencer, people always asked if I did modeling, as if it was meant to be. As a result, others from outside motivated me again and this created an interaction and at a certain point I also attracted modeling assignments. If I had come up with a new style of clothing combinations or done my hair in a certain style, my classmates at school would even follow me into this.

3. How long have you been in your profession and why did you choose it?

I have been involved in it since the age of 13, modeling has always been in me and I have continued with it and now also find it an outlet to express my expression and give it an artistic touch and notice that the photos also trigger something in people.

4. What is your favorite quote and why?

“Change the World, start with yourself”, because I notice that people more often point to others first when they have a problem, while they are often unaware that others mirror them correctly and you can learn from those people, because they let see who you really are inside and what may or may not fit your true self.

5. How do you motivate yourself in challenging times?

I have learned to follow my heart, by always doing what comes first to me and then immediately implementing it on an earthly level. If something is difficult, I’ve learned to be patient and do one puzzle piece at a time, then let it sit for a while and as soon as the next puzzle piece comes along, get right back to work until the complete puzzle is put together and the subject finished as intended. I’ve learned that everything in life comes at the right time and I trust that from now on.

6. What are your achievements that you are proud of?

That I was already a child model and that the modeling business has grown all over Europe and all over the World. Miss Sea World Netherlands in Peru together with Adrie Van de Nieuwenhof and the Miss WOW Netherlands participation 2021 basic in London.

7. What are your current and future projects you are working on?

I already have several assignments this year to do photo shoots in various places in the World, furthermore modeling activities with Adrie Van de Nieuwenhof at Sarastar Holding. In addition, I have also been exhibiting my art throughout Europe for a number of years. I also want to gain experience in the Fashion Shows and Film industry. I have now written 4 books called ‘The Gifts of the Archangels‘, ‘The Symbols of the Archangels’, ‘The Card Combinations of the Symbols of the Archangels‘ and ‘Angel Helping With Discomfort‘ and made two Archangels card games and a new one is coming soon. children’s book: ‘Rainbow Children’s Activity Book’. I also give different kinds of training on spirituality and I am writing new lessons again. In addition, I support people by giving Angel Readings & Healings. You will also encounter me in several types of magazines.

8. How can we get in touch with you?

You can contact me via my website: www.maaikekerstens.nl.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie